เหตุผลที่ทำไมผมถึงเลือกและสมัครเป็นสมาชิกพรรค “อนาคตใหม่” – สุรชัย ศรีสารคาม

ในอดีต เรามีแต่พรรคประชาธิปัตย์ที่แข็งแรงอยู่เพียงพรรคเดียว ผมจึงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาสังคมไทยมีพรรคทางเลือกที่ดีกว่า คือ พรรคไทยรักไทย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นพรรคเพื่อไทย ผมก็เลือกพรรคเพื่อไทย มาบัดนี้ ทางเลือกสู่ความยั่งยืนที่ดีกว่าได้แก่ “พรรคอนาคตใหม่”

ก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่า ผมไม่เคยรู้จักกับคณะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เป็นการส่วนตัวแม้แต่คนเดียวมาก่อนเลย ดังนั้น การตัดสินใจเลือกพรรคอนาคตใหม่ของผมจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัว แต่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและทางออกของวิกฤติสังคมไทยเป็นสำคัญ

ผมเห็นว่า “พรรคอนาคตใหม่” เป็นพรรคที่ไม่แบ่งแยกประชาชน ไม่มีภาพลบในอดีต ไม่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง แต่เป็นพรรคที่เป็นที่พึ่งใหม่ เป็นความหวังใหม่ และเป็นอนาคตใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่อย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่อนาคตใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

เหตุผลหลัก4ประการที่ผมมองเห็นเพื่อตัดสินใจให้การสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสและรับฟังวิสัยทัศน์ด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงและแรงกล้า จากคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในฐานะหัวหน้าพรรค “ผู้ถือธงชัยนำหน้า” ได้แก่

1.ต่อต้านระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ

2.สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

2.1.เป็นพรรคการเมืองของประชาชน
2.2.นโยบายของพรรคมาจากการรับฟังปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคมไทย
2.3.สนันสนุนการมีส่วนร่วมและการเมืองภาคประชาชน
2.4.มุ่งพัฒนาการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
2.5.ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย

3. ต่อต้านคนโกง

3.1.ไม่ดูดหรือซื้อตัวสส.
3.2.เงินทุนของพรรคมาจากการช่วยเหลือของทุกภาคส่วนในสังคมไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3.ผู้บริหารและตัวแทนพรรคเป็นผู้มีจิตอาสาและมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรค
3.4.ไม่ใช้เงินซื้อเสียง
3.5.มีการตรวจสอบ พัฒนาและประเมินผลผู้บริหารและตัวแทนพรรคอย่างต่อเนื่อง
3.6.ทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องและส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่

4. มุ่งประโยชน์ประชาชน

4.1.เน้นการกระจายอำนาจและทรัพยากรควบคู่กับการตรวจสอบของภาคประชาชน
4.2.มุ่งพัฒนาสังคมไทยสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน4มิติ(การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ,ความสามารถในการแข่งขัน)
4.3.ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัฒน์และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด
4.4.มุ่งการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วน
4.5.เน้นระบบภาษีและการกระจายภาษีอย่างเป็นธรรม
4.6.เน้นการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
4.7.เน้นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ตรงเป้าหมายเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
4.8.เน้นการใช้ระบบคุณธรรมในระบบราชการพร้อมทั้งลดขนาดระบบราชการและสร้างงานให้ภาคเอกชนหรือการรวมตัวของภาคประชาชน
4.9.มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายภาครัฐเพื่อสร้างสรรค์ระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
4.10.เน้นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบนความหลากหลาย

โชคดีที่สังคมไทยได้มีคนรุ่นใหม่จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของสังคมไทยในยุคที่ตกต่ำ

แม้จะเลยวัยทำงานของผมแล้ว แต่ในฐานะที่เป็นประชาชนที่ห่วงใยในอนาคตของคนรุ่นต่อไป จึงมีความหวังและความภาคภูมิใจที่ได้เลือกและสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามกำลังความสามารถเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ของพรรค ด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ในช่วงท้ายของชีวิตผม

พลังของคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่มีไฟแรงและเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ สิ่งนี้ผมได้มีประสบการณ์โดยตรงกับตัวผม

ในอดีตที่ผมได้คิดริเริ่มโครงการเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและขับเคลื่อนให้เกิดระบบการทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์แบบสมาร์ทการ์ด ที่ใช้อยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันนี้และเป็นพื้นฐานที่จะก้าวสู่สังคมยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลระดับโลก The Computer World Smithsonian Award 1990

ตอนเริ่มโครงการผมเพิ่งอายุ 25 ปี และได้รับรางวัลเมื่ออายุ 35 ปี

นี่แหละครับคือศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โดยมีคนรุ่นประสบการณ์แบบผมจำนวนไม่น้อยคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พรรคอนาคตใหม่จึงเป็นคำตอบของสังคมไทย 

พรรคอนาคตใหม่มีการสานต่อภารกิจสู่รุ่นต่อรุ่นโดยไม่หยุดยั้ง จึงเป็นพรรคเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง 

สุดท้ายนี้ พวกเราพรรคอนาคตใหม่ตั้งใจมั่นด้วยจิตอาสาอันบริสุทธิ์ทำเพื่อคนไทยทุกคน พวกเราจึงต้องการเสียงและการสนับสนุนจากคนไทยทุกคน เพื่อสานต่อภารกิจในการสร้างสรรค์อนาคตใหม่ของสังคมไทยที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

เราไม่ใช่ดีแต่พูด แต่เรามีจิตใจที่แน่วแน่พร้อมทั้งศักยภาพในการทำตามเจตจำนง และสิ่งที่ยากและได้การยอมรับในระดับโลกเราก็ได้ทำเสร็จมาแล้ว ขอโอกาสให้เราคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น แล้วเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่า อนาคตใหม่ที่สดใสของคนไทยทุกคนมีจริง 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การเมืองเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมที่กำหนดวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเมืองในแต่ละสังคม พรรคการเมืองคือกลุ่มคนในสังคมที่อาสาเข้ามากำหนดวิถีของสังคมตามความต้องการของคนในสังคม การเลือกพรรคการเมืองเพื่อเป็นตัวแทนของคนในสังคมเข้าไปกำหนดวิถีของสังคม จึงเป็นสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลของทุกคน

อย่าปล่อยให้สิทธิของทุกคนต้องเสียเปล่า หรือถูกซื้อโดยกลุ่มคนที่ไม่มีจิตอาสาและไม่เคารพจิตวิญญาณของประชาธิปไตย

ขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตย เพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่ออนาคตใหม่ของเราทุกคน

เลือกพรรคการเมืองที่มีคุณภาพและเป็นของทุกคนที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา เลือกพรรคอนาคตใหม่ในวันเลือกตั้ง คือ คำตอบดังเหตุผลหลัก 4 ประการข้างต้น

เพื่อพลิกแผ่นดินสู่อนาคตใหม่ของเราทุกคนติดตามข่าวสารพร้อมเพื่อนๆ อีก 20,850+ คน


หมายเหตุ

เว็บไซต์ TheFutureWeWant.today เป็นเว็บไซต์ของแคมเปญ
The Future We Want ซึ่งเป็นศูนย์กลางการติดต่อ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเปิดรับสมัครแนวร่วมที่ต้องการสร้างอนาคตใหม่ร่วมกัน

เว็บไซต์ของ พรรคอนาคตใหม่, การรับสมัครสมาชิกพรรค และนโยบายต่างๆ จะปรากฏเมื่อพรรคได้รับการอนุมัติในการจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว